II. Podróż W Czasie Koleją Wąskotorową

W drugim bloku tematycznym Podróż w czasie koleją wąskotorową, uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę na temat dziejów oraz taboru Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Uruchomienie linii w 1922 r. pomogło odbudować zniszczone podczas I wojny światowej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju powiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu.

 

 

Dodatkowo, w naszej placówce każdy otrzyma szanse poznania w syntetycznej formie dziejów kolejnictwa. Począwszy od kolei konnej poprzez trakcję parową, aż po lokomotywy elektryczne i spalinowe. Uczestnik pozna genezę silnika parowego, dowie się, kiedy powstał pierwszy parowóz oraz jak działał, a także zrozumie rolę Georga Stephensona dla rozwoju kolei żelaznej. Równolegle można zaznajomić się z rozwojem kolei i kolejnictwa na terenie ziem polskich na przestrzeni dziejów oraz zrozumieć, jak wielkie znaczenie miało ono dla ich rozwoju w trudnym okresie zaborów. Oprócz tego, można również poznać polską myśl techniczną na kolei oraz najciekawszą infrastrukturę kolejową, występującą w naszym kraju. Lekcje odbywają się w Skansenie Lokomotyw i w sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno – Turystycznego.

 

                            

                                                   

 

1. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Stoi na stacji lokomotywa

 

 

Lekcja w przystępny sposób przybliża uczestnikom historię i rolę transportu kolejowego w codziennym życiu. Podczas zajęć uczestnik będzie mógł poczuć się, jak maszynista, czy konduktor i zgłębić tajniki pracy na kolei. Uczestnicy poznają zasady działania parowozu i dowiedzą się, jak kolej zmieniała się przez ostatnie dwa stulecia – od lokomotywy parowej przez spalinową do elektrowozu. Ponadto na zajęciach omówiona zostanie kwestia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i peronach, co zwiększy świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności oraz kształtować będzie odpowiednią postawę już od najmłodszych lat. Wiedza przekazywana będzie za pomocą prezentacji multimedialnej i innych pomocy dydaktycznych oraz zadań animacyjnych.

 


 

2. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach 1922 – 1984

 

 

Sochaczewska kolej wąskotorowa jest ważną częścią dziejów Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. Uruchomienie linii w 1922 r. pomogło odbudować zniszczone podczas I wojny światowej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju powiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Lekcja przybliża dzieje sochaczewskiej kolei od okresu poprzedzającego jej ufundowanie, poprzez aspekty związane z budową linii oraz jej funkcjonowaniem w okresie przed- i powojennym, aż po otwarcie oddziału Muzeum Kolejnictwa, wraz z funkcjonującą do dziś koleją muzealną. Dzięki lekcji uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z rolą, jaką wąskotorówka odegrała w historii lokalnej oraz najciekawszymi przykładami taboru i infrastruktury tej kolei. Zajęcia są adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego i będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.

 


 

3. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Tabor Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej w latach  1922 – 1984

 

 

Sochaczewska Kolej Wąskotorowa jest ważną częścią dziejów Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. Uruchomienie linii w 1922 r. pomogło odbudować zniszczone podczas I wojny światowej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju powiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Lekcja przybliża uczestnikom tabor, który pracował na Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej w latach, kiedy ta była publicznym środkiem transportu. Dzięki lekcji będzie można dowiedzieć się również, które z zabytkowych pojazdów, zgromadzonych obecnie na muzealnym skansenie, pracowały na Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej.

 


 

4. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje kolei wąskotorowych w Polsce

 

 

Wbrew obiegowej opinii koleje wąskotorowe odegrały ważną rolę w dziejach Polski. Od połowy XIX w., kiedy to uruchomiono pierwszą linię wąskotorową na ziemiach polskich, do początku XXI w. popularne kolejki znacząco wpłynęły na rozwój gospodarczy naszego kraju. Dzięki wydatnie niższym od kolei normalnotorowej kosztom budowy oraz eksploatacji, przez ponad 150 lat koleje wąskotorowe funkcjonowały na obszarze niemal całego kraju. Łącząc wieś z miastem, a także oferując usługi dla wielu gałęzi przemysłu, wpisały się te kolejki na trwałe w krajobraz polskie prowincji. W trakcie lekcji uczestnik zapozna się m.in. z podstawowymi pojęciami związanymi z kolejami wąsko- torowymi oraz będzie wiedział, jak kształtował się ich rozwój na terenie ziem polskich w XIX i XX wieku.

 


 

5. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje kolei w zarysie

 

 

Początki kolejnictwa sięgają czasów starożytności, kiedy to ponad 3 tysiące lat temu zaczęto stosować tor, który w następnych stuleciach był używany w kopalniach. Poprzez swój dalszy rozwój w ciągu XIX i XX w. kolej stała się jednym z najbardziej popularnych środków transportu. Dzięki zajęciom uczestnik otrzyma szanse zapoznania się w syntetycznej formie z dziejami kolei i kolejnictwa. Począwszy od kolei konnej poprzez trakcję parową, aż po lokomotywy elektryczne i spalinowe będzie można zapoznać się z rozwojem kolei na świecie. Uczestnik pozna genezę silnika parowego, dowie się, kiedy powstał pierwszy parowóz oraz jak działał, a także zrozumie rolę Georga Stephensona dla rozwoju kolei żelaznej. Dzięki pomocom naukowym zaprezentowane zostaną w atrakcyjnej formie najciekawsze formy taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej na świecie.

 


 

6. PODRÓŻ W CZASIE KOLEJĄ WĄSKOTOROWĄ: Dzieje kolei w Polsce

 

 

Na przełomie XVIII i XIX w., kiedy na świecie rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, a co za tym idzie, rozwój kolejnictwa, Polska utraciła niepodległość. Podział ziem pomię-dzy trzech zaborców przez następne sto lat miał mieć trwały wpływ na rozwój kolei za ziemiach polskich. Podczas lekcji uczestnik dowie się, jak wyglądał rozwój kolei i kolejnictwa w Polsce na przestrzeni dziejów od powstania pierwszej linii kolejowej z Wrocławia do Oławy, poprzez Kolej Warszawsko – Wiedeńską, czy chociażby urucho--mienia w zaborze austriackim linii Kraków – Szczakowa. Dowie się, jak wielkie znaczenie dla rozwoju ziem polskich odegrała kolej w XIX i XX wieku. Zapozna się również z polską myślą techniczną na kolei oraz najciekawszą infrastrukturą kole-jową, występującą w naszym kraju.

 

Lekcje przeznaczona są dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Cena lekcji muzealnej: 60 zł za grupę do 25 osób + ulgowy bilet wstępu 6 zł dla wszystkich uczestników lekcji.