Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności

Ok, zamknij

Uwagi ogólne:

 

1. Domena stacjamuzeum.pl i jej subdomeny są serwisami internetowymi, których właścicielem jest Stacja Muzeum, z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 3, zwana dalej Stacją Muzeum.
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszych serwisów internetowych tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Stacja Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisów w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a zawartość niniejszych serwisów nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.
5. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisów internetowych Stacji Muzeum (w tym strony www.bip.stacjamuzeum.pl, www.cyfrowa.stacjamuzeum.pl, www.sochaczew.stacjamuzeum.pl via www.kolejkasochaczew.pl).

 

Odpowiedzialność właściciela:

 

1. Stacja Muzeum nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
2. Stacja Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Stacja Muzeum, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Stacja Muzeum podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4. Stacja Muzeum zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na oferty pracy przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Stacji Muzeum.
5. Serwisy internetowe domeny stacjamuzeum.pl oraz kolejkasochaczew.pl nie są zarejestrowanymi tytułami prasowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
6. Stacja Muzeum nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów, korzystania z nich lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.
7. Stacja Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Stacja Muzeum.

 

Odpowiedzialność użytkownika:

 

1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszych serwisów.
2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisach Stacji Muzeum oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Stacja Muzeum, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.

 

Zawartość i nadzór:

 

1. Za prowadzenie strony internetowej, aktualizację danych, treści merytoryczne, obsługę graficzną i estetykę serwisów oraz za obsługę techniczną stron internetowych odpowiedzialne jest Dział Promocji i Marketingu Stacji Muzeum.
2. Celem serwisów jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w szczególności działań Stacji Muzeum i filii Stacji Muzeum tj. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
3. Na stronach internetowych zamieszczane są informacje, przekazywane oraz wprowadzane wyłącznie przez Dział Promocji i Marketingu Stacji Muzeum.
4. Obowiązek weryfikacji danych umieszczanych w serwisach spoczywa na jednostce przekazującej informacje do publikacji.
5. Ocena możliwości zamieszczenia informacji na stronach internetowych Stacji Muzeum należy do osoby odpowiedzialnej za umieszczanie informacji. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z osobą wyznaczoną przez Dyrektora Stacji Muzeum.
6. Stacja Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej, a także prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw, aktów prawnych, ogłoszeń o przetargach i komunikatów).
7. Wszystkim uprawnionym do przekazywania informacji do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji z bazy danych serwisu. Dział Promocji i Marketingu Stacji Muzeum jest zobowiązany do regularnej korekty informacji, a wszelkie zmiany powinny być przekazywane niezwłocznie.
8. Informacje przeznaczone do publikacji należy przekazywać do Działu Promocji i Marketingu w formie elektronicznej – emailem na wskazany adres.
9. Pomiędzy czasem wpłynięcia informacji do ww. Działu kompletnych danych do publikacji, a ich akceptacją i umieszczeniem w serwisach nie może upłynąć więcej niż 14 dni roboczych.

 

Partnerzy:

 

1. Stacja Muzeum może publikować nieodpłatnie bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Stacja Muzeum i/lub stylu, wspólnej marki. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
2. Stacja Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Stacja Muzeum, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
3. Stacja Muzeum nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
4. Stacja Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących ze Stacją Muzeum.

 

Zastrzeżenia techniczne:

 

1. Ze względu na techniczne ograniczenia Stacja Muzeum nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Stacja Muzeum nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisach będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Stacja Muzeum nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Stacja Muzeum nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom od niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

Prawa autorskie:

 

1. Zarówno układy treści zawarte w serwisach internetowych Stacji Muzeum, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
2. Zawartość niniejszych serwisów może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych serwisów w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Stacja Muzeum i na warunkach określonych przez Stację Muzeum. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem promocja@stacjamuzeum.pl.
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisach Stacja Muzeum w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
4. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie przez Stację Muzeum wizerunku osoby fizycznej, która znalazła się na jej stronie internetowej, Stacja Muzeum prosi o niezwłoczny kontakt na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych Stacji Muzeum iod@stacjamuzeum.pl.

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Stacja Muzeum zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronach internetowych Stacji Muzeum i wchodzą w życie z dniem publikacji.